baner

Adam Gnatowicz    tel. 698-647-216   biuro@topserwis.com

POMIARY ELEKTRYCZNE

Prawo Budowlane nakłada na właścicieli obiektów budowlanych obowiązek okresowego sprawdzania stanu instalacji elektrycznych i odgromowych, oraz ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych. Tego typu badania poparte protokołem, dają podstawę do podjęcia odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

mzc300

Oferujemy Państwu pełną gamę badań elektrycznych potrzebnych dla zaspokojenia wymagań PIP, Dozoru Technicznego, Straży Pożarnej, lub na potrzeby odbioru budowlanego - w oparciu o normy Prawa Energetycznego w zakresie do 1kV.

W skład naszej oferty wchodzą:

* pomiary stanu izolacji
* pomiary skuteczności zerowania, lub uziemienia
* oględziny instalacji pod kątem ochrony przed dotykiem bezpośrednim
* oględziny i pomiary instalacji odgromowej
* pomiary uziemień ochronnych i roboczych
* badanie wyłączników ppoż i oświetlenia awaryjnego
* pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych
* badanie i pomiary połączeń ochronnych i wyrównawczych
* pomiary natężenia oświetlenia